+48 513-041-561

Ogólne warunki najmu

Poniższe warunki obowiązują od chwili zawarcia umowy, której przedmiotem jest najem pojazdu określonego w umowie pomiędzy klientem-użytkownikiem, a wynajmującym to jest firma TRANS-MAN DKG Mancewicz Sp. Jawna 16-010 Wasilków, Sochonie, ul. Transportowa 1.
Niniejsze warunki są integralna częścią umowy.

1. Wymagania wobec najemcy

1.1 Minimalny wiek kierowcy to 25 lat, prawo jazdy kat. B od minimum trzech lat.

1.2 Najemca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy okazać wynajmującemu dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w punkcie 1.1

1.3 Podróż pojazdem poza kraje Unii Europejskiej wymaga wcześniejszej zgody firmy TRANS-MAN , w razie braku zgody Najemca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody w pojeździe oraz traci prawo do zwrotu całości wpłaconej kaucji.

1.4 Pojazd należy odpowiednio traktować i właściwie zamykać. Użytkownik jest zobowiązany do regularnej kontroli pojazdu i upewnienia się, że spełnia on wszystkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy.

1.5 Najemca zobowiązuje się do pokrywania we własnym zakresie kosztów eksploatacji samochodu , tj. kosztów paliwa, oleju, płynów eksploatacyjnych, itp.

1.6 Najemca zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentów wynajmowanego pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym i kompletem kluczy z pilotem, przez cały czas trwania umowy i powinien stosować zasady najwyższej rzetelności w ich zabezpieczeniu przed kradzieżą  lub zgubieniem. Pozostawienie w/w dokumentów w samochodzie jest surowo zabronione, gdyż jednoczesna kradzież samochodu z dokumentami tego samochodu, przekreślają możliwość uzyskania odszkodowania. W takiej sytuacji pełną odpowiedzialność ponosi Najemca. W przypadku kradzieży, zagubienia bądź zniszczenia dokumentów lub kluczyków, Najemca poniesie karę umowną w wysokości 1 000,00 zł.

1.7 Najemca zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, zwłaszcza przy wjazdach do tuneli, pod mosty, ze względu na wysokość pojazdu, która wynosi dla w zależności od modelu pojazdu od 300 do 330 cm. Wynajmujący zaleca nieprzekraczanie wynajętym pojazdem prędkości 110 km/h.

1.8 Najemca nie jest uprawniony do podnajmowania pojazdu innym osobom.

2. Rezerwacja, odstąpienie od umowy oraz płatności

2.1 Rezerwacji pojazdu kempingowego można dokonać drogą elektroniczna lub telefoniczną, przy czym Najemca otrzyma od Wynajmującego potwierdzenie przyjęcia rezerwacji samochodu drogą elektroniczną.

2.2 Rezerwacja zostaje dokonana po  podpisaniu umowy oraz uiszczeniu zadatku, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, w wysokości 30 % ceny najmu ( nie mniej niż 1 000,00 zł ) gotówką lub przelewem na podany w umowie nr konta.

2.3 Pozostała cześć opłaty za najem pojazdu musi zostać wpłacona najpóźniej w dniu odbioru samochodu.

2.4 Do ceny najmu doliczana jest tak zwana opłata serwisowa, która jest jednorazowa i dotyczy dostarczenia przez Wynajmującego środków chemicznych niezbędnych do użytkowania pojazdu, w tym specjalnych środków do toalet chemicznych, papieru do toalet chemicznych, wynajmu wyposażenia dodatkowego typu: mata zewnętrzna, stół, krzesła, wyposażenie kuchni, kable prądowe, przewód do wody i inne wyposażenie oraz usługę sprzątania i mycia pojazdu po zakończeniu najmu.

2.5 Wpłata kaucji w wysokości nie mniejszej niż 5 000,00 zł płatna jest najpóźniej w dniu odbioru samochodu i przeznaczona jest na pokrycie kosztów ewentualnych napraw i ubytków samochodu kempingowego lub przekazanego wraz z pojazdem wyposażenia dodatkowego oraz innych roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy wynikających z umowy najmu. Kaucja zwracana jest w terminie 7 dni liczonego od daty zwrotu pojazdu, w sposób uzgodniony przez strony – gotówką lub przelewem bankowym. Jeżeli po zwrocie pojazdu, a przed zwrotem kaucji, ujawnione zostaną usterki spowodowane przez Najemcę, a nie uwzględnione w protokole zdawczo-odbiorczy pojazdu, z powodu niedopatrzenia lub zatajenia, Wynajmujący po udokumentowaniu Najemcy w formie zdjęciowej usterek – ma prawo potrącić z wpłaconej kaucji koszt naprawy wykrytych usterek.

2.6 W przypadku odstąpienia przez klienta od umowy najmu pojazdu po wpłacie zaliczki lub odstąpienia od zawartej umowy najmu po wpłacie pełnej kwoty najmu, Najemca zostanie obciążony przez TRANS-MAN kosztami odstępnego w wysokości:

2.6.1 50% wpłaconej kwoty rezerwacji w przypadku odstąpienia w okresie większym niż 30 dni od daty wynajmu;
2.6.2 100 % wpłaconej kwoty rezerwacji w przypadku odstąpienia w okresie równym lub mniejszym niż 30 dni przed odbiorem samochodu.

2.7 Odstąpienie od umowy najmu musi być dostarczone do Wynajmującego w formie pisemnej.

2.8 Najemca ponosi koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem samochodu, min. koszty paliwa, winiet za granicą , opłaty za autostrady i parkingi, koszty promów i przejazdów przez tunele i mosty, koszty mandatów i  innych kar oraz naprawy uszkodzeń powstałych z winy Najemcy.

2.9 Koszt wynajmu/opłata za wynajem pojazdu ustalana jest na podstawie aktualnego cennika Wynajmującego i składa się z:
2.9.1 Wynagrodzenia za wynajem liczonego wg. liczby dni określonych w umowie najmu.
2.9.2 Kaucji, która w przypadku prawidłowego użytkowania samochodu jest zwracana w terminie do 7 dni po zwrocie pojazdu.

2.9.3 Opłaty serwisowej w kwocie 500,00 zł.

2.10 Pojazd zostaje przekazany najemcy z pełnym bakiem i tak też musi być zwrócony. W przeciwnym razie Trans-Man obciąży Najemcę kosztami paliwa w wysokości rynkowej ceny paliwa oraz 100,00 zł opłatę za usługę tankowania.

2.11 W przypadku zdania samochodu po upływie terminu, o którym mowa w umowie najmu, Najemca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 100,00 zł, za każdą rozpoczętą godzinę po upływie terminu zdania pojazdu.

2.12 Samochód kempingowy w okresie lipiec – sierpień jest wynajmowany minimum na 7 dni.

3. Ograniczenia w użytkowaniu

3.1 W samochodzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i innych używek.

3.2 W samochodzie obowiązuje zakaz przewożenia i przetrzymywania zwierząt bez zgody Wynajmującego.

3.3 Samochód kempingowy nie może być wykorzystywany przez najemcę do celów innych niż rekreacyjno–turystycznych, a w szczególności nie może brać udziału w imprezach samochodowych, testach samochodów , nie może być także wykorzystany do transportu rzeczy.

4. Przekazanie oraz zwrot samochodu

4.1 Samochód wydawany jest Najemcy po podpisaniu umowy najmu, Ogólnych Warunków Najmu, zapłacie wynagrodzenia oraz kaucji w wysokości 5 000,00 zł.

4.2 Samochód wydawany jest Najemcy wraz z kompletem dokumentów : dowód rejestracyjny, polisa OC, upoważnieniem do korzystania z pojazdu oraz jednym zestawem kluczyków.

4.3 Samochód wydawany jest Najemcy czysty wewnątrz i na zewnątrz.

4.4 Samochód wydawany jest Najemcy z pełnym zbiornikiem paliwa, pełnym zbiornikiem płynu do spryskiwaczy, pełną butlą gazową, zbiornikiem czystej wody, opróżnioną i czystą toaletą chemiczną, opróżnionym zbiornikiem brudnej wody i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony Wynajmującemu. Najemca nie jest zobowiązany do wymiany butli gazowej, należy to do obowiązków Wynajmującego.

5. Odpowiedzialność

5.1 Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego o każdej stwierdzonej awarii, usterce, kolizji i wypadku drogowym z udziałem wynajmowanego samochodu, zastosować się do wszystkich wskazówek dotyczących postepowania w zaistniałej sytuacji.

5.2 Umowa najmu oraz ogólne warunki najmu określają prawa i obowiązki obu stron tj. TRANS-MAN DKG Mancewicz, jako Wynajmującego i Najemcy. Kwestie nierozstrzygnięte w umowie i ogólnych warunkach najmu reguluje Kodeks Cywilny. Najemca swoim podpisem oświadcza, że zapoznał się i przyjmuje poniższe ogólne warunki najmu do stosowania,  co jest traktowane jako wiążące.

6. Naprawy, procedura w przypadku wypadku

6.1 Bez uprzedniego powiadomienia Wynajmującego, mogą być zlecane przez Najemcę prace naprawcze, niezbędne do kontynuowania bezpiecznej jazdy- do równowartości 150 Euro, o ile uszkodzenia nie są objęte gwarancją producenta. O poważniejszych naprawach Użytkownik musi wcześniej poinformować firmę TRANS-MAN i uzyskać jego zgodę.

6.2 Gdy, za szkodę w pojeździe uniemożliwiającą użytkownikowi prawidłowe użytkowanie pojazdu  odpowiedzialność ponosi firma TRANS-MAN, to przy zachowaniu postanowień pkt 6.1- koszty naprawy zostaną zwrócone Użytkownikowi na podstawie przedłożonych rachunków oraz po okazaniu wymienionych części.

6.3 Najemca winien natychmiast poinformować odpowiednie służby porządku ruchu drogowego Policję oraz firmę TRANS-MAN o wypadku, stłuczce, pożarze, kradzieży, włamaniu lub innych przypadkach uszkodzenia pojazdu oraz uzyskać notatkę służbową sporządzoną na miejscu zdarzenia.

7. Utrata kaucji wynikać może między innymi z przypadków naruszenia warunków umowy oraz ogólnych warunków najmu, a szczególnie dotyczyć może:

7.1 Przypadku kradzieży bądź całkowitej szkody w pojeździe,

7.2 Spowodowania kolizji drogowej z winy Najemcy,

7.3 Niekontrolowania poziomu oleju silnikowego, co może skutkować uszkodzeniem silnika,

7.4 Uszkodzenia pojazdu lub braki w wyposażeniu dodatkowym pojazdu,

7.5 Kradzież, zagubienie bądź zniszczenie kluczyków, pilota lub dokumentów pojazdu – potrącenie kwoty 1 000,00 zł,

7.6 Złamanie zakazu palenia w pojeździe – potracenie kwoty 1 000,00 zł

7.7 Zabrudzenie tapicerki wymagające prania – potrącenie 300,00 zł

7.8 Nieopróżnienie toalety chemicznej – potrącenie 100,00 zł

7.9 Nieuzupełnienie zbiornika paliwa – potrącenie kosztów brakującego paliwa oraz 100,00 zł kosztów usługi tankowania.

8. Szkody

8.1 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, które powstały z jego winy lub w sytuacji gdy Ubezpieczyciel odmówił lub ograniczył wypłacone odszkodowanie. W przypadku, gdy usterka, awaria, kolizja lub wypadek drogowy, w którym brał udział przedmiot najmu, nastąpiły z winy Najemcy, Najemca pokrywa wszelkie koszty, które są związane z usunięciem skutków zaistniałego zdarzenia. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, które nastąpiły wskutek naruszenie przepisów drogowych lub też powstały w wyniku lekkomyślności, niedbalstwa bądź dewastacji. Najemca odpowiedzialny jest za własne działania lub zaniechanie działania lub zaniechania i działania osób przy pomocy, których wykonuje umowę najmu (w tym osoby korzystające z przedmiotu najmu). Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, narkotyków lub podobnie działających środków odurzających. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia pojazdu powstałe w czasie trwania umowy, nawet jeżeli nie powstały bezpośrednio z winy Najemcy ( szkody typu: uszkodzenie opony, pęknięcie szyby powstałe od uderzenia czy uszkodzenie zawieszenia spowodowane niedostosowaniem prędkości do warunków drogowych.